Førerkort buss - LEARN Trafikkskole

Klasse D

Buss (D og DE)

Øvelseskjøring og opplæring i klasse D buss og DE buss med henger kan starte ved fylte 22 år. Det er en forutsetning at eleven har gjennomført grunnkurs for tyngre kjøretøy før man kan starte opplæringen. Aldersgrense for å få utsted førerkort for klasse D og DE er 24 år.

Opplæringsforløpet er delt opp i 4 trinn med et gitt antall obligatoriske timer som gjennomføres ved en autorisert trafikkskole. Målsetningen for hvert enkelt trinn skal oppnås før man går videre til neste trinn. De 4 trinnene er delt opp i følgende kategorier:

Trinn1: Grunnkurs tunge kjøretøy
Obligatorisk kurs på 3 undervisningstimer

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
Hovedmålet i trinn 2 er å lære seg å mestre bilen rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomhet mot andre trafikanter. Trinnet avsluttes med 1 obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3: Trafikal del
Hovedmål i trinn 3 går på å være tydelig, sikker og selvstendig ved kjøring i trafikk. Trinnet avsluttes med 1 obligatorisk veiledningstime.

Trinn 4: Avsluttende opplæring
Trinn 4 er delt i 2 etter hvilken klasse man tar førerkort.

1. D


2. DE
Kurs i ulykkesberedskap
Sikkerhetskurs på bane
Sikkerhetskurs på vei
Kurs i sikring og merking av last
9 undervisningstimer
9 undervisningstimer
6 undervisningstimer
2 undervisningstimer

For klasse DE frafaller kurs i ulykkesberedskap og sikkerhetskurs på vei/bane da dette er ivaretatt gjennom opplæring for erverv av førerrett klasse D.

I tillegg til de obligatoriske trinnene, kommer «teoriprøven». Teoretisk prøve kan gjennomføres tidligst 6 måneder før man fyller 18 år. Prøven avlegges hos Statens Vegvesen. Skriftlig er vanlig prøveform, men ved spesielle tilfeller, som for eksempel ved dokumenterte lese -og skrivevansker, kan prøven tilrettelegges i muntlig form. Hvor et slikt tilretteleggingsbehov synes nødvendig, bistår vi i LEARN med en søknad til Statens Vegvesen. For å bestå teoriprøven må minst 85% av svarene være korrekte. Om lag 50 % stryker på den teoretiske prøven, det er derfor sterkt anbefalt å bli med på et teorikurs. Hos LEARN tilbyr vi teorikurs flere ganger gjennom året. For klasse DE kreves det ikke teoriprøve.

Det obligatoriske trinnsystemet er utviklet av Vegdirektoratet som et ledd i Nasjonal Transportplan av 2002-2011. Svært forenklet kan vi si at målsetningen er «økt trafikal kompetanse». Behovet for helhetlig behandling av hele føreropplæringen meldte seg, og dette er bakgrunnen til den modellen som all opplæring i dag bygger på.

Det er viktig å merke seg at de obligatoriske elementene med antall undervisningstimer bygger på et minimumsprinsipp. En vanlig feiltolkning er å tro man er klar for praktisk prøve hos Statens Vegvesen straks etter de obligatoriske timene. Erfaringsmessig ser vi at mange elever både trenger, og selv ønsker, flere timer for å oppnå tilstrekkelig trygghet -og mestringsfølelse i trafikken før de klareres til den praktiske prøven hos Statens Vegvesen.

Når både elev og lærer er tilfredse med den trafikale kompetansen, avsluttes offisiell opplæring med en praktisk prøve hos Statens Vegvesen. Den praktiske prøven består av en sikkerhetskontrolloppgave og en kjørertur på ca. 60 minutter under varierte vei -og trafikkforhold. Sensor vurderer om målene i trinn 2-4 er oppnådd og vil ut fra sine faglige vurderinger godkjenne, eller ikke godkjenne eleven for å fortsette øvingen på egenhånd.

Vår visjon i LEARN bygger på en statistikk vi ønsker å få ned. Tall fra SSB per september 2013 viser 139 drepte på norske veier. Dette er en økning på 26 personer fra samme periode i fjor. I LEARN jobber vi hardt mot en 0 visjon.

Vi har ingen liv å tape!

Hos LEARN kjøper du deg god trafikal opplæring som hjelper deg til å ta livreddende avgjørelser i trafikken.

For å kunne jobbe som yrkessjåfør må man igjennom et obligatorisk grunnkurs på 140 timer. Les om det her.

Avdelinger som tilbyr denne opplæringen


Klasse D annonse